Regulamin aplikacji mobilnej FOX TEAM dla instalatorów

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Adres e-mail Administratora - info\@fox-ess.pro;

 2. Administrator -- podmiot zarządzający działaniem Aplikacji, tj. Foxess Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jerzego Kukuczki 16, 44-105 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877566, NIP 9691644614, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;

 3. Aplikacja mobilna (Aplikacja) -- oprogramowanie, przeznaczone do instalacji na smartfonach, udostępnione do pobrania w sklepie Google Play (dla systemów Android) lub App Store (dla systemów iOS), za pomocą którego Użytkownik ma możliwość informowania o instalacji falowników Administratora i budowania bazy zainstalowanych falowników Administratora, a Administrator dzięki tym danym prowadzić program lojalnościowy dla Użytkowników;

 4. Hasło -- ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika;

 5. Użytkownik -- dokonująca rejestracji Konta lub posiadająca Konto, pełnoletnia osoba fizyczna, w tym Przedsiębiorca Jednoosobowy;

 6. Przedsiębiorca Jednoosobowy -- osoba fizyczna, zawierająca określoną w Regulaminie Umowę o świadczenie usług w związku z jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści Umowy o świadczenie usług, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 7. Konto -- prowadzony dla Użytkownika w ramach Aplikacji zbiór zasobów (profil), do którego dostęp możliwy jest po wpisaniu Loginu, Hasła i adresu e-mail, w którym znajdują się dane Użytkownika i informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Aplikacji;

 8. Login -- ID instalatora, otrzymywane po rejestracji na stronie internetowej www.foxesscloud.com, umożliwiające identyfikację Użytkownika w Aplikacji;

 9. Podmiot trzeci -- osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Administratorem lub Użytkownikiem;

 10. Regulamin -- niniejszy Regulamin o świadczenie usług;

 11. Strona/y -- Administrator i Użytkownik;

 12. Usługi -- elektroniczne usługi polegające na otwarciu i utrzymaniu Konta w Aplikacji;

 13. Umowa o świadczenie usług -- umowa, na mocy której Administrator zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć na rzecz Użytkownika Usługi, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (za pomocą Aplikacji).

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora Usług poprzez Aplikację, a także zasady programu lojalnościowego wdrożonego przez Administratora w związku z wykorzystywaniem Aplikacji.

 2. Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, loga i logotypu Aplikacji, a także wchodzących w skład Aplikacji elementów graficznych, słownych i słowno- graficznych, oprogramowania Aplikacji oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

 3. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Aplikacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników lub stwierdzone przez Administratora.

 4. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dostarczane przez niego treści przekazywane w ramach Aplikacji nie naruszają praw Podmiotów trzecich, w tym jakichkolwiek praw wyłącznych takich jak prawa autorskie.

 5. Aplikacja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, w szczególności warunkiem uzyskania prawa do bonusu nie jest żadna losowość lub przypadek.

 6. Działanie Aplikacji odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.

§ 3
Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Aplikacji w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Aplikacji, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów i znaków towarowych,

  3. niedostarczania do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.

 2. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów wyposażonych w aparat fotograficzny działających na systemach operacyjnych Android i iOS, posiadających dostęp do sieci Internet. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji na innych niż określone w zdaniu poprzednim systemach operacyjnych, a także na innych urządzeniach.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie usług poprzez Aplikację

 1. Użytkownik zawiera Umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Konto jest przypisywane do Loginu będącego unikatowym numerem ID instalatora nadanym w dedykowanym oprogramowaniu foxesscloud.com, dlatego niemożliwe jest powtórne otwarcie Konta dla ID Loginu, do którego jest przypisane Konto.

 3. Jeden numer ID instalatora w aplikacji traktowany jest jako ekipa instalatorów składająca się z 3 osób, z czym wiąże się liczba bonusów określonych w § 5 ust. 8.

 4. W celu zawarcia Umowy o świadczenie usług poprzez Aplikację należy pobrać Aplikację na urządzenie końcowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, wypełnić formularz rejestracyjny, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty lub informacje, w tym wskazując Login do Aplikacji, imię, nazwisko, nazwę firmy i adres e-mail, a także ewentualnie adres do korespondencji firmy.

 5. Rejestracji Konta w Aplikacji można dokonywać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

 6. Można kontaktować się z Administratorem całodobowo we wszystkie dni tygodnia drogą mailową na Adres e-mail Administratora.

 7. Zawarcie Umowy o świadczenie usług możliwe jest wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu. Jednocześnie z akceptacją Regulaminu Użytkownik zgłasza żądanie rozpoczęcia wykonywania Usług (założenia i utrzymania Konta) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług.

 8. Po rozpatrzeniu i weryfikacji rejestracji Użytkownika w Aplikacji, automatycznie tworzone jest Konto Użytkownika.

 9. Dla Usług nie określa się minimalnego czasu ich trwania. Użytkownik może zrezygnować z Usług w każdym czasie składając do Administratora prośbę o usunięcie jego Konta w Aplikacji.

§ 5
Zasady świadczenia Usług poprzez Aplikację

 1. W ramach funkcjonalności Aplikacji Użytkownik ma możliwość zgłaszania do bazy znajdującej się w Aplikacji, przypisanej do danego Użytkownika, falowników produkowanych przez Administratora, zainstalowanych po dacie otwarcia Konta danego Użytkownika w Aplikacji.

 2. Dodanie falownika odbywa się poprzez:

  1. Zeskanowanie kodu QR znajdującego się po prawej stronie tabliczki znamionowej falownika,

  2. Dodanie zdjęcia zamontowanego i uruchomionego w dedykowanym oprogramowaniu Administratora foxesscloud.com falownika (zdjęcie powinno przedstawiać zamontowany i uruchomiony falownik, podłączony do instalacji fotowoltaicznej klienta po stronie AC i DC). Zdjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno być wyraźne i preferowane byłoby wykonanie go z odległości około 3 m. Zdjęcie nie powinno zawierać treści obraźliwych,

wulgarnych, rasistowskich, obscenicznych, propagujących działania sprzeczne z prawem, naruszających dobra osobiste, godzących w czyjeś wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną i płeć.

 1. Operacja zgłoszenia falownika poprzez Aplikację wymaga akceptacji ze strony działu technicznego Administratora, która to akceptacja jest dokonywana w ciągu 5 dni roboczych od dodania falownika do bazy w Aplikacji.

 2. W przypadku odrzucenia zgłoszenia falownika przez dział techniczny Administratora informacja o powodzie odrzucenia zgłoszenia zostanie przesłana na adres email Użytkownika.

 3. Podstawą do odrzucenia zgłoszenia falownika jest niewykazanie przez Użytkownika, że zgłoszenie falownika spełnia warunki określone w Regulaminie lub niemożność weryfikacji spełnienia tych warunków przez Administratora, a w szczególności zamieszczenie w Aplikacji zdjęcia niespełniającego warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej lub zgłoszenie falownika zainstalowanego u klienta przed datą otwarcia Konta Użytkownika.

 4. W przypadku odrzucenia zgłoszenia falownika, istnieje możliwość ponownego dodania falownika o tym samym numerze z ograniczeniem do 3 zgłoszeń. W przypadku trzeciego odrzuceniu zgłoszenia falownika przez dział techniczny Administratora, możliwość zgłoszenia tego samego falownika poprzez Aplikację zostanie zablokowana.

 5. Każdy Użytkownik po dodaniu odpowiedniej ilości zaakceptowanych przez dział techniczny Administratora falowników, otrzymuje odpowiednią rangę w Aplikacji, według następujących zasad:

  1. Poziom brązowy - zostaje osiągnięty po dodaniu 5 (zaakceptowanych) falowników;

  2. Poziom srebrny - zostaje osiągnięty po dodaniu 20 (zaakceptowanych) falowników;

  3. Poziom złoty - zostaje osiągnięty po dodaniu 50 (zaakceptowanych) falowników;

  4. Poziom platynowy - zostaje osiągnięty po dodaniu 100 (zaakceptowanych) falowników.

 6. Z poszczególnymi rangami w Aplikacji, wiąże się uprawnienie Użytkownika do otrzymania bonusu, według następujących zasad:

  1. Poziom brązowy -- bonusem jest: 3 naklejki na samochód, 3 kubki, 3 smycze;

  2. Poziom srebrny -- bonusem jest: 3 koszulki, 3 czapki, certyfikat - wydłużona gwarancja;

  3. Poziom złoty -- bonusem jest: 3 polary, 3 koszulki, 3 naklejki na samochód, certyfikat -- wydłużona gwarancja;

  4. Poziom platynowy -- bonusem jest: 1 miernik, 3 polary, 3 koszulki, naklejka na samochód, certyfikat -- wydłużona gwarancja.

 7. W przypadku kiedy w ramach bonusu Użytkownik jest uprawniony do otrzymania od Administratora przedmiotu, przedmiot ten przekazywany jest Użytkownikowi za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej, nie wcześniej jednak niż z chwilą możliwości stwierdzenia przez Administratora, że prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług wygasło dla danego Użytkownika.

 8. Administrator przedmiotu zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wysyłki przedmiotu do

1 miesiąca od daty uzyskania uprawnienia do bonusu z przyczyn nie leżących po stronie Administratora.

 1. Użytkownik, które nie wskaże danych do przesyłki w okresie 2 miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia do bonusu, traci uprawnienie do bonusu.

§ 6
Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę Jednoosobowego

 1. Użytkownik będący Przedsiębiorcą Jednoosobowym, ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administratora pisemnie lub na Adres e-mail Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, wystarczy aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, Konto jest zamykane.

 7. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Użytkownik traci uprawnienie do bonusu.

§ 7
Niezgodność Usług z umową oraz reklamacja Użytkownika

 1. W przypadku niezgodności Usług z Umową o świadczenie usług lub jakiegokolwiek innego naruszenia praw Użytkownika mających związek z postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy powiadomić o tym Administratora, w szczególności mailowo pod adresem: serwis\@fox- ess.pro. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego złożenia (przy czym w tym terminie Administrator może najpóźniej nadać przesyłkę lub wysłać wiadomość e-mail stanowiące odpowiedź na reklamację). Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Administratora. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, a także rodzaj naruszenia jego praw do jakiego doszło.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, o ile nie mogą być one zastąpione postanowieniami Regulaminu.

 3. Użytkownik w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

  1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

  2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.

 4. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Administratora na udział w postępowaniu mediacyjnym lub polubownym.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Aplikacji.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Administratora;

  2. skutki korzystania z Aplikacji przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;

  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Administratora okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym Przedsiębiorcą Jednoosobowym, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres siedziby Administratora.

 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Aplikacji w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formie pliku PDF).