Polityka prywatności aplikacji mobilnej

 1. Kim jesteśmy?

Foxess Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jerzego Kukuczki 16, 44-105 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877566, NIP

9691644614, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

 1. Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować za pomocą adresu mailowego: info\@fox-ess.pro

 1. Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

 • zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług poprzez Aplikację Fox Team dla instalatorów (na postawie Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ("RODO"),
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO),
 • kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO),

prowadzenia przez Nas marketingu i promocji naszych produktów, a także związanych z nimi programów lojalnościowych, za pomocą kanałów internetowych i środków komunikacji elektronicznej, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO).

 1. Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres firmy, numer telefonu, ID instalatora, informacji o zainstalowanych falownikach i innych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie ww. czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.\ W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej), możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO, w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować" znajdującej się powyżej.

 1. Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania -- oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (w tym przetwarzanych w związku z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami) przez okres jej obowiązywania, a także przez okres przedawnienia Twoich roszczeń związanych z umową i czas usprawiedliwiony dla zidentyfikowania tych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych do celów promocyjnych i marketingowych do czasu sprzeciwienia się przez ciebie takiemu przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować" znajdującej się powyżej.

 1. Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator Serwisu respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym"),
 • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
 • prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części

„Jak się z nami kontaktować", znajdującej się powyżej.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.